Alminnelige forretningsvilkår

 

 

 

1. Generelt
Alle håndverkstjenester og tilbud fra Sirdalsmaleren AS skjer utelukkende på grunnlag av disse vilkår. Andre vilkår gjelder kun dersom de er akseptert av Sirdalsmaleren AS i skriftlig form. Dette gjelder også for det tilfelle at kunden bekrefter et tilbud fra Sirdalsmaleren AS under henvisning til egne forretnings- eller innkjøpsvilkår. Med mindre andre frister er avtalt gjelder tilbudene fra Sirdalsmaleren AS for en måned fra tilbudsdato. Avviker bestillingen fra tilbud, er tilbudet ikke gjeldene. Tilsendte tilbud er ikke bindende og utgjør ikke en bestilling. Først etter skriftlig aksept av kunden, og påfølgende ordrebekreftelse fra Sirdalsmaleren AS, anses tjenesten å ha blitt bestilt.Våre standard leveringsbetingelser vil også bli benyttet i eventuelle fremtidige saker, med mindre annet avtales særskilt.

 

 

2. Omfanget av tjenesten
Som grunnlag til oppdraget gjelder i utgangspunkt vårt tilbud. Vårt tilbud er også fakturagrunnlag, med mindre annet avtales. Hvis tilbud er lagt etter tegninger, så følger fakturering etter oppmåling av faktisk behandlete flater, utførte arbeider og kontraktstandardpriser. Alle utførte arbeider som kommer i tillegg, og er ikke med i tilbud, skal avregnes etter timepris. Dette gjelder også eventuelt merarbeid pga. flytting av møbler, de- og montasje av elektronisk utstyr osv., hvis ikke noen annet er skriftlig avtalt.  Medgått tid noteres fortløpende, og minste timeenhet er 30 minutter. Oppdraget anses avsluttet når det oppdraget som er beskrevet i tilbudet er utført, med mindre oppdraget er utvidet underveis.

Når tilbudet er akseptert av kunden så er det bindende i sin helhet. Hvis enkelte post i tilbudet trekkes ut fra kunden underveis, så er tilbudet ikke lenger gyldig og hittil utførte arbeider avregnes med timesats. Alle materialer som er bestillt i sammenheng med oppdraget må erstattes.

 

 

3. Opphavsrettigheter og annet 
Tilsendte tilbud, oppmålinger, tegninger osv. er vårt åndsverk. Videreføring til tredje personer er ikke tillat.
 Dersom byggeplassen er utstyrt med alarm-, lyd- eller videoanlegg (overvåkningssystemer) skal disse slås av i god tid før arbeidet skal bli utført. Det er generelt ikke tillatt med opptak av lyd- eller bilde under arbeidet. 
 

 

4. Ansvar og garanti
Hvis vårt utført arbeid bli skadet eller ødelagt av tredje personer, eller gjennom hendelsene som „force majeure“ (dvs. brann, flom, jordskjelv), er bestiller ikke dispensert fra betalingsforpliktelser. Eventuelle reparasjoner trenger en spesielt avtale. Alle oppdrager skal utføres fagmessig, i henhold til god håndverksarbeid og etter nyeste stand av teknikk (by the „State of the art“). Utførelse og bemanning fastsettes bare av Sirdalsmaleren AS. For vårt arbeid overta vi garantien etter lovens regler. Unntatt fra garantien er generellt alle bevegelige fuger, såkalte vedlikeholdsfuger, f.eks. akryl- og silikonfuger, såvel alle skader i overflaten som er forårsaket gjennom bevegelser i underlaget, dvs. skader gjennom „krymping“ eller „utvidelse“ Det gjelder underkonstruksjoner av tre, paneler og kledninger, søyler, drager osv.. Dessuten gjelder garantien ikke platekonstruksjoner, f. eks. tre- eller gipsplater, unntatt disse er montert av Sirdalsmaleren AS.  Underkonstrukjoner er ikke synlig etter montasje og derfor kan det ikke utelukke eventuelt sprekkdanning pga. mangelfull montasje. I tilfelle materialet blir levert av oppdragsgiveren, må oppdragsgiveren sørge for at materialet er egnet til utførelse i kvalitet, mengde og fargevalg. Sirdalsmaleren overta ikke garanti og ansvar på kvalitet og fargevalg hvis materialet ikke ble levert av Sirdalsmaleren AS. 

På utvendige vinduer og terrassekonstruksjoner gis bare en garanti på to år. Disse er tildekket en god del av året med snø, derfor er vedlikeholdsfristen kortere.

 

 

 5. Tidsfrister
Sirdalsmaleren AS prøve å holde seg på avtalt tidsfrister. Vi aksepterer juridisk bindende tidsfrister bare med en skriftlig avtale.

 

 

6. Ferdigstilling og fakturering
Bestiller plikter å undersøke arbeid omgående etter ferdigstiling og åpenbare mangler skal omgående meldes skriftlig til Sirdalsmaleren AS. Dersom kunde forsømmer dette gjelder arbeid som akseptert, med mindre det dreier seg om en mangel som ikke var synlig ved den første undersøkelsen. Dersom det senere viser seg en slik mangel så skal den meldes omgående så snart den er oppdaget. Sirdalsmaleren AS faktureres i utgangspunktet etter ferdigstiling med 7 dagers betalingsfrist og med tillegg av merverdiavgift, som p.t. er 25 %. Vi har rett til å forhøye timesatsene i forbindelse med generell prisforhøyelse, f. eks. merverdiavgift, økning av materialpriser osv., hvilket vil fremgå i forbindelse med ny fakturering. I anledning til oppdraget kan vi kreve forskudd til materialinnkjøp eller akonto betaling til malertjenester. Hvis tilsendt faktura ikke blir betalt ved forfall, tas det forbehold om at arbeidet bli avbrutt til regningen er betalt. Alt levert material forblir eiendom av
Sirdalsmaleren AS til det er fullstendig betalt.
 Det tas også forbehold om å kreve ytterlige forskudd.

      For nye kunder kan det kreves tilstrekkelig forskudd for oppstart.

 

 

7. Tvister
Tvisten mellom kunde og Sirdalsmaleren AS skal etter Sirdalsmaleren AS valg avgjøres av domstol eller skifteretten i henhold til norsk lov.

 

 

8. Salvatorisk klausul
Dersom en eller flere klausuler i denne avtalen blir ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve i en jurisdiksjon på det nåværende tidspunkt eller blir det på ett senere tidspunkt, så påvirker det ikke lovligheten av de andre bestemmelsene. I slike tilfeller fylles den uvirksomme klausulen ut av partene slik at den blir så lik den uvirksomme bestemmelsen som mulig.

 

©2014 by Sirdalsmaleren AS